Hybler/suppleringsrom

Borettslaget har 14 hybler/suppleringsrom fordelt på de høyblokkene. Disse hyblene er ca. 16 km2 store og har bad, liten entré og soverom og kan leies av andelshavere til bolig eller arbeidsrom (hjemmekontor) for medlem(mer) av leierens husstand og maksimum for 2 personer.

Til leierens husstand regnes egen eller ektefelle/samboers slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn, søsken, adoptivbarn adoptert før fylte 20 år eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Dersom leieren framleier suppleringsrommet, eller det bebos av flere enn 2 personer kan borettslaget heve leiekontrakten. Er det ledighet, kan hyblene leies til andre enn andelshavere. Disse betaler noe mer i månedsleie.

Ledige hybler blir kunngjort ved oppslag, og styret avgjør søknadene.

Leie pr. mnd (inkludert strøm og internett) er fra 1. januar 2020:

Interne leietakere: 2 700,-
Eksterne leietakere: 3 800,-

Søknad om leie sendes styret via Lettstyrt eller brev (styrepostkassen er i nr. 96).

Retningslinjer for søknad og tildeling av hybel/suppleringsrom:

1.Hvem kan leie, fremleie

Suppleringsrom og hybler kan leies av alle. Andelseiere eller nærmeste familie av disse (barn, barnebarn og søsken) regnes som borettslagsinterne søkere, og har fortrinnsrett foran eksterne søkere. Det er ikke tillat å fremleie hyblene.

2. Annonsering og søknad

Muligheten for leie av suppleringsrom og hybler skal være kjent i borettslaget. Styret skal, gjennom egnede kanaler, sørge for at nye og gamle andelseiere er kjent med tilbudet. Tildeling gjøres etter skriftlig søknad til styret. Se punkt 3 om vurdering av søknader. Dersom ett eller flere rom står, eller forventes å stå ledig, og det ikke foreligger søknader, vil styret gjennomføre de tiltak som finnes nødvendig for å annonsere tilbudet og skaffe leietaker(e). Det er leietaker selv som må søke, og der det er aktuelt, opplyse om sin tilknytning til andelseier i borettslaget. Når eventuell tilknytning til andelseier, ref. punkt 1 er dokumentert, vil søkeren regnes som intern og gis fortrinnsrett. Søknad skal sendes elektronisk via kontaktskjemaet i Lettstyrt eller leveres i styrets postkasse i 96-blokka.

3. Vurdering av søknader og tildeling

Styret vurderer de søknader som kommer inn skjønnsmessig og etterrettelig, og fører om nødvendig venteliste. Ventelisten settes som utgangspunkt opp kronologisk, men styret kan, jf. borettslagets vedtekter, prioritere enkeltsøknader høyere enn utgangspunktet skulle tilsi. I vurderingen legges det vekt på søknadstidspunkt (plass på venteliste), eventuell fortrinnsrett etter punkt 1, tidligere leieforhold (se punkt 4) og andre forhold som fremgår av søknaden. Listen er ikke uttømmende. Styret kan ta hensyn til forhold som ikke er offentlig kjent i tildelingen.

4. Om leieavtalen og Husleieloven

Det skal foreligge skriftlig leieavtale. Denne skal være i tråd med husleieloven. Per dags dato inngås det tidsbegrensede leieavtaler på tre år. Styret skal varsle leietaker i rimelig tid før avtalen utløper.

5. Forlengelse og karantenetid

Det er mulig å søke om forlengelse av leieavtale. Forlengelse gis kun etter særskilt begrunnet søknad, for maks et år av gangen, og maks to ganger. Total leietid inkludert forlengelse(r) vil ikke overstige 5 år. Nye, interne søkere skal som utgangspunkt ha fortrinnsrett foran forlengelse, men styret kan fravike dette ved særlig begrunnelse. Når et leieforhold er avsluttet er det ikke mulig å få tildelt nytt suppleringsrom/hybel før det har gått ett år. Styret kan fravike dette med hensyn til å sikre kontinuerlig utleie og inntekt.