HMS

I Borettslaget Kollektivet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass.

Det finnes en del lovverk vi alle som beboere/andelseiere må følge. Lovverket stiller også krav til den enkelte beboer. Blant annet lov om lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, brann- og eksplosjonsvern og forurensningsloven.

BEBOERS ANSVAR

For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er beboer pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet.

Alt elektrisk arbeid og våtromsarbeid skal gjøres av autorisert personell og all dokumentasjon skal oppbevares og forevises ved skade og ved salg av leilighet. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer eventuelle feil. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler andelseierne til IKKE å betale regningen før samsvarserklæringen er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.

ALLE BEBOERE SKAL:

  • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
  • Kontrollere og vedlikeholde det elektriske anlegget i leiligheten.  (Sjekkliste sendes ut av styret hver vår)
  • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og evt. melde fra til boligselskapet ved mangler. (Sjekkliste sendes ut av styret hver vår)
  • Håndtere avfall etter gjeldende regler og holde leiligheten ren (og evt. utføre andre tiltak) for å forhindre skadedyr (Sjekkliste sendes ut av styret hver høst)
  • Kontrollere våtrom og ventilasjon (Sjekkliste sendes ut av styret hver høst)
  • Kjenne til gassvettreglene i forhold til bruk, vedlikehold og oppbevaring av gass dersom det oppbevares eller benyttes gassflasker i den enkelte leilighet eller terrasse. Påse at det ikke oppbevares eller benyttes brannfarlig vare på uforsvarlig måte. Sikre at brennbart avfall (som pussefiller som er benyttet til oljeholdige produkter) kastes/oppbevares på forsvarlig måte. Å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forhåndsregler.
  • Melde ifra til styret ved feil/mangler eller andre forhold som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av borettslaget.

BORETTSLAGETS ANSVAR:

  • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll)

Internkontroll er: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

(Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften))

  • Som en del av internkontrollen skal vi informere beboerne om deres plikter og har derfor utarbeidet fire digitale sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Sjekklistene kan også fås i papirformat hos vaktmester.
  • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder og følge opp feil og mangler som rapporteres inn.

Borettslagets totale HMS-plan finner du på Lettstyrt.

Viktige lover og forskrifter:

Lov om burettslag

Forskrift om helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Forskrift om skadedyrbekjempelse