HMS

I Borettslaget Kollektivet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplasser. Systematiske tiltak skal forebygge uhell og ulykker og sikre nødvendig informasjon til den enkelte.

Her har styret listet opp viktige HMS-punkter alle beboere må kjenne til:

Beboers ansvar og plikter | Beredskap | Brannvarslingsanlegg | Branninstruks | HMS-plan | Internkontroll |Lover og forskrifter | Nødnummer | Sjekklister

Beboers ansvar og plikter
Beboere plikter å føre tilsyn i egen leilighet for å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

  • Alt elektrisk arbeid og våtromsarbeid skal gjøres av autorisert personell og all dokumentasjon skal oppbevares og forevises ved skade og ved salg av leilighet. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer eventuelle feil. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler andelseierne IKKE å betale regningen før samsvarserklæringen er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.
  • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
  • Kontrollere og vedlikeholde det elektriske anlegget i leiligheten.
  • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og eventuelt melde fra til boligselskapet ved mangler.
  • Håndtere avfall etter gjeldende regler og holde leiligheten ren (samt eventuelt utføre andre tiltak) for å forhindre skadedyr
  • Kontrollere våtrom og ventilasjon
  • Kjenne til gassvettreglene når det gjelder bruk og vedlikehold og regler for oppbevaring av gass dersom det oppbevares eller benyttes gassflasker i den enkelte leilighet eller terrasse. Påse at det ikke oppbevares eller benyttes brannfarlig vare på uforsvarlig måte. Sikre at brennbart avfall (som pussefiller som er benyttet til oljeholdige produkter) kastes/oppbevares på forsvarlig måte. Å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forhåndsregler.
  • Kjenne til regler for oppbevaring av brannfarlig væske. Forskrift om brannfarlig vare (se kapittel tre)
  • Melde ifra til styret ved feil/mangler eller andre forhold som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av borettslaget.
  •  

Beredskap
Med beredskap mener vi etablerte systemer/rutiner for å håndtere uønskede hendelser eller ulykker. Eksempler kan være brannberedskap hvor vi har rutine for varsling, opplæring, rømningsveier og slukkeutstyr. Borettslagets beredskap baseres på konkrete risikovurderinger (revideres årlig) og det henger oppslag i alle oppganger/etasjer.

TEMABESKRIVELSETILTAK
BRANNEgen bolig eller fellesområderSe branninstruks
ORDENSFORSTYRRELSERMindre alvorlige forhold Alvorlige forholdVennlig kontakt med nabo Ring politi 22669050 eller 112
SKADE PÅ PERSON ELLER MEDISINSKE NØDTILFELLER Iverksett førstehjelp. Ring 113
VANNLEKKASJEEgen bolig eller fellesområderEgen bolig: Stopp lekkasjen ved å stenge stoppekranen og kontakt rørlegger. Kontakt styret og fyll ut skadeskjema som ligger på hjemmesiden eller hos vaktmester. Ved behov for akutt hjelp etter arbeidstid/helg: Kontakt forsikringsselskap (se under) Fellesområder: Stopp lekkasjen om mulig og kontakt styret (eller vaktmester om det er i hans arbeidstid.
HEISSTANS (Heiser 96 og 98)Med mennesker i heisen              


Uten mennesker i heisen
Bruk alarmknapp (om du er inne i heisen).
Ring Kone (se telefonnummer under) om du oppdager at det er mennesker i heisen.
Ring styrets beredskapstelefon for å melde om situasjonen.  

Ring styrets beredskapstelefon for å bestille service.

Akutte situasjoner som BRANN, ULYKKER og VANNLEKKASJER skal styreleder/styret alltid kontaktes og all eventuell kontakt med media skal gå gjennom styreleder.

Brann: 110 Politi 112 Ambulanse 113

KONTAKTINFO STYRET OG VAKTMESTER:
Styret: 969 22 729
Vaktmester: 926 109 77

ANNEN NYTTIG KONTAKTINFO:
USBL Kundesenter tlf: 22 98 38 00 (08:30–16:00, tors. 08:30–18:00) Be om forsikringsavdelingen.
IF (polisenummer SP586943) tlf: 21 49 24 00.
Forslag til rørlegger: Sofienberg Rør AS tlf. 923 00 000

Brannvarslingsanlegg

Det er installert røykdetektorer og sirener i alle leilighetene og i oppganger i alle etasjer og i fellesarealer. Disse er koplet til en felles branntavle/brannsentral som finnes i inngangspartiet i nr. 96, nr. 98 og i lavblokkens oppgang 100A.Går sirenen i leiligheten din, drøyer det fem minutter før alarmen begynner å varlse resten av blokken. Skulle det mot formodning være en falsk alarm, HAR DU DA FEM MINUTTER PÅ DEG TIL Å AVSTILLE DEN.
Det gjør du i brannsenstralen som du finner i inngangspartiet i nr. 96 og 98 og i lavblokken rett innenfor inngangsdøren i nr. 100B. Du finner en veiledningsvideo i dokumentmodulen i Lettstyrt (tilgjengelig for alle andelseiere) og en skriftlig veiledning henger også ved siden av brannsentralen.

I høyblokkene vil du kunne benytte heisen så lenge alarmen kun går i din leilighet, men så snart hele anlegget er i gang, vil den kjøre til nærmeste etasje og stopp der.

Brannvarslingssystemet er IKKE koplet direkt til brannvesenet.

Branninstruks
Branninstruksen henger i alle oppganger/etasjer.

VED BRANNALARM
– Lukk alle dører og vinduer
– Varsle naboene ved å bruke ringeklokkene
– Evakuer bygningen. Barn, eldre/uføre hjelpes ut
– Gå deretter raskt til oppmøteplass (se kart)

NÅR DET BRENNER:
Varsle: – Meld fra til brannvesenet på tlf: 110 og trykk inn knappen i den manuelle melderen.
Redde: – Evakuer bygningen. Barn, eldre/uføre hjelpes ut. Gå deretter raskt til oppmøteplass.
Slokke: – Prøv å slokke ved mindre branntilløp med tilgjengelig slokkeutstyr

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. «Varsle, redde, slokke» er en nyttig huskeregel.

OBS! BRANNALARMEN VÅR ER IKKE KOBLET TIL BRANNVESENET.

Oppmøteplassen er plassen mellom Hovseterveien 94 og 104

HOLD DEG ALLTID ORIENTERT OM:
– Branninstruksen
– Rømningsveiene fra din leilighet/etasje
– Plassering og bruk av manuelle meldere og slokkeutstyr
– Oppmøtested ved evakuering

Brann: 110 Politi 112 Ambulanse 113

HMS-plan
Styret har utarbeidet en HMS-plan som revideres jevnlig. Planen er lagret i Lettstyrt i dokumenter-fanen og er tilgjengelig for beboere. Planen vil revideres og oppdateres i løpet av høsten 2023.

Internkontroll
Borettslaget (styret og vaktmester) har ansvar for borettslagets internkontroll.

Internkontroll er: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller samsvr med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater og lignende skal inngå.

(Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Styret sørger for at det utføres nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder og følger opp feil og mangler som rapporteres inn. Avvik dokumenteres og loggføres i Lettstyrt.

Som en del av internkontrollen skal vi også informere beboerne om deres plikter. Se eget avsnitt om sjekklister.

Lover og forskrifter
Lov om burettslag
Forskrift om helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om brannforebygging
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
Forskrift om skadedyrbekjempelse

Nødnummer

Sjekklister
Som en del av internkontrollen skal styret informere beboerne om deres plikter og har derfor utarbeidet fire digitale sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Sjekklistene kan også fås i papirformat hos vaktmester. Temaene er:

BRANNVERN, VÅTROM, KJØKKEN OG VENTILASJON, ELEKTRISITET og AVFALL OG SKADEDYRBEKJEMPELSE